ห้องเรียน LSE

วิชา Listening and Speaking English (LSE) เป็นวิชาที่นักเรียนได้เรียนกับครูต่างชาติ เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนฝึกการอ่านออกเสียง (Phonics) ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะเน้นเพิ่มเติมในเรื่องการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติจริง