ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเกื้อวิทยา

ชื่อภาษาไทย:     เกื้อวิทยา

ชื่อย่อภาษาไทย:     ก.ว.ย.

ชื่อภาษาอังกฤษ:     Keauvithaya

วันก่อตั้งโรงเรียน:     7 มีนาคม 2498

ลักษณะของโรงเรียน:     โรงเรียนเอกชน สามัญศึกษา ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา

จำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน:     20 – 40 คน

สังกัด:     คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Download SAR  โรงเรียนเกื้อวิทยา