ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาสี

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6

 

กิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนสามพราน rose garden จังหวัดนครปฐม

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ